Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Trafikkstatistikk


Trafikkstatistikk 2021

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS. Innkrevingen ble avsluttet 1. juli 2021.

 

Totaltrafikk

GDT

 

Måned

2021

2020

2021

2020

Endring i %

Januar 24 691 28 387 796 916 - 13,0 %
Februar 29 788 31 946 1 064 1 102 - 3,4 %
Mars 33 235 22 293 1 072 719 49,1 %
1. kvartal 87 714 82 626 975 908 7,3 %
           
April 34 668 22 711 1 156 757 52,6 %
Mai 33 379 33 217 1 077 1 072 0,5 %
Juni 40 091 38 894 1 336 1 296 3,1 %
2. kvartal 108 138 94 822 1 188 1 042 14,0 %
1. halvår 195 852 177 448 1 082 975 11,0 %
           
Juli 800 50 305 800 1 623 -
August   46 716   1 507  
September   43 398   1 447  
3. kvartal   140 419   1 526  
Sum akk.   317 867   1 160  
           
Oktober   39 426   1 272  
November   31 502   1 050  
Desember   28 476   919  
4. kvartal   99 404   1 080  
           
Sum året 196 652 417 271 1 080 1 140  -

Trafikkstatistikk 2020

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2020

2019

2020

2019

Endring i %

Januar 28 387 26 419 916 852 7,4 %
Februar 31 946 30 712 1 102 1 097 0,4 %
Mars 22 293 32 564 719 1 050 - 31,5 %
1. kvartal 82 626 89 695 908 997 - 8,9 %
           
April 22 711 39 917 757 1 331 - 43,1 %
Mai 33 217 29 896 1 072 964 11,1 %
Juni 38 894 38 046 1 296 1 268 2,2 %
2. kvartal 94 822 107 859 1 042 1 185 - 12,1 %
1. halvår 177 448 197 554 975 1 091 - 10,7 %
           
Juli 50 305 43 521 1 623 1 404 15,6 %
August 46 716 42 185 1 507 1 361 10,7 %
September 43 398 39 931 1 447 1 331 8,7 %
3. kvartal 140 419 125 637 1 526 1 366 11,8 %
Sum akk. 317 867 323 191 1 160 1 184 - 2,0 %
           
Oktober 39 426 36 142 1 272 1 166 9,1 %
November 31 502 28 029 1 050 934 12,4 %
Desember 28 476 28 561 919 921 - 0,3 %
4. kvartal 99 404 92 732 1 080 1 008 7,2 %
           
Sum året 417 271 415 923 1 140 1 140 0,0 %

Trafikkstatistikk 2019

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2019

2018

2019

2018

Endring i %

Januar 26 419 26 158 852 844 1,0 %
Februar 30 712 31 845 1 097 1 137 - 3,6 %
Mars 32 564 37 172 1 050 1 199 - 12,4 %
1. kvartal 89 695 95 175 997 1 058 - 5,8 %
           
April 39 917 34 553 1 331 1 152 15,5 %
Mai 29 896 36 624 964 1 181 - 18,4 %
Juni 38 046 41 082 1 268 1 369 -7,4 %
2. kvartal 107 859 112 259 1 185 1 234 -3,9 %
1. halvår 197 554 207 434 1 091 1 146 -4,8 %
           
Juli 43 521 49 118 1 404 1 584 - 11,4 %
August 42 185 42 166 1 361 1 360 0,0 %
September 39 931 41 904 1 331 1 397 - 4,7 %
3. kvartal 125 637 133 188 1 366 1 448 - 5,7 %
Sum akk. 323 191 340 622 1 184 1 248 - 5,1 %
           
Oktober 36 142 39 076 1 166 1 261 - 7,5 %
November 28 029 31 924 934 1 064 - 12,2 %
Desember 28 561 28 501 921 919 0,2 %
4. kvartal 92 732 99 501 1 008 1 082 - 6,8 %
           
Sum året 415 923 440 123 1 140 1 206 - 5,5 %

Trafikkstatistikk 2018

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2018

2017

2018

2017

Endring i %

Januar 26 158 28 786 844 929 - 9,1 %
Februar 31 845 32 687 1 137 1 167 - 2,6 %
Mars 37 172 33 934 1 199 1 095 9,5 %
1. kvartal 95 175 95 407 1 058 1 060 - 0,2 %
           
April 34 553 40 547 1 152 1 352 - 14,8 %
Mai 36 624 35 478 1 181 1 144 3,2 %
Juni 41 082 41 581 1 369 1 386 - 1,2 %
2. kvartal 112 259 117 606 1 234 1 292 - 4,5 %
1. halvår 207 434 213 013 1 146 1 177 - 2,6 %
           
Juli 49 118 48 403 1 584 1 561 1,5 %
August 42 166 45 191 1 360 1 458 - 6,7 %
September 41 904 41 805 1 397 1 394 0,2 %
3. kvartal 133 188 135 399 1 448 1 472 - 1,6 %
Sum akk. 340 622 348 412 1 248 1 276 - 2,2 %
           
Oktober 39 076 39 933 1 261 1 288 - 2,1 %
November 31 924 31 102 1 064 1 037 2,6 %
Desember 28 501 29 927 919 965 - 4,8 %
4. kvartal 99 501 100 962 1 082 1 097 - 1,4 %
           
Sum året 440 123 449 374 1 206 1 231 - 2,1 %

Trafikkstatistikk 2017

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2017

2016

2017

2016

Endring i %

Januar 28 966 28 599 934 923 1,3 %
Februar 32 904 35 511 1 175 1 225 - 4,0 %
Mars 34 142 42 296 1 101  1 364 - 19,3 %
1. kvartal 96 012 106 406 1 067 1 169 - 8,8 %
           
April 40 892 30 381 1 363 1 013 34,6 %
Mai 35 767 36 330 1 154 1 172 - 1,5 %
Juni 41 895 39 652 1 397 1 322 5,7 %
2. kvartal 118 554 106 363 1 303 1 169 11,5 %
1. halvår 214 566 212 769 1 185 1 169 1,4 %
           
Juli 48 721 47 071 1 572 1 518 3,5 %
August 45 450 44 952 1 466 1 450 1,1 %
September 42 154 44 373 1 405 1 479 - 5,0 %
3. kvartal 136 325 136 396 1 482 1 483 - 0,1 %
Sum akk. 350 891 349 165 1 285 1 274 0,5 %
           
Oktober 40 288 42 164 1 300 1 360 - 4,4 %
November 31 378 31 063 1 046 1 035 1,0 %
Desember 30 198 29 537 974 953 2,2 %
4. kvartal 101 864 102 764 1 107 1 117 - 0,9 %
           
Sum året 452 755 451 929 1 240 1 235 0,5 %

Trafikkstatistikk 2016

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2016

2015

2016

2015

Endring i %

Januar 28 599 28 272 923 912 1,2 %
Februar 35 511 31 406 1 225 1 122 9,2 %
Mars 42 296 34 586 1 364 1 116 22,3 %
1. kvartal 106 406 94 264 1 169 1 047 11,6 %
           
April 30 381 37 568 1 013 1 252 - 19,1 %
Mai 36 330 35 339 1 172 1 140   2,8 %
Juni 39 652 39 539 1 322 1 318   0,3 %
2. kvartal 106 363 112 446 1 169 1 236 - 5,4 %
1. halvår 212 769 206 710 1 169 1 142   2,4 %
           
Juli 47 071 46 045 1 518 1 485   2,2 %
August 44 952 45 342 1 450 1 463 - 0,9 %
September 44 373 42 497 1 479 1 417   4,4 %
3. kvartal 136 396 133 884 1 483 1 455   1,9 %
Sum akk. 349 165 340 594 1 274 1 248   2,1 %
           
Oktober 42 164 39 311 1 360 1 268   7,3 %
November 31 063 32 523 1 035 1 084 - 4,5 %
Desember 29 537 30 073 953 970 - 1,8 %
4. kvartal 102 764 101 907 1 117 1 108   0,8 %
           
Sum året 451 929 442 501 1 235 1 212   1,9 %

Trafikkstatistikk 2015

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Vegfinans Fv34 Oppland AS.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2015

2014

2015

2014

Endring i %

Januar 28 272 29 057 912 937 - 2,7 %
Februar 31 406 32 527 1 122 1 162 - 3,4 %
Mars 34 586 33 712 1 116 1 087   2,6 %
1. kvartal 94 264 95 296 1 047 1 059 - 1,1 %
           
April 37 568 40 116 1 252 1 337 - 6,4 %
Mai 35 339 33 696 1 140 1 087   4,9 %
Juni 39 539 41 761 1 318 1 392 - 5,3 %
2. kvartal 112 446 115 573 1 236 1 270 - 2,7 %
1. halvår 206 710 210 869 1 142 1 165 - 2,0 %
           
Juli 46 045 45 953 1 485 1 482   0,2 %
August 45 342 43 941 1 463 1 417   3,2 %
September 42 497 42 223 1 417 1 407   0,6 %
3. kvartal 133 884 132 117 1 455 1 436   1,3 %
Sum akk. 340 594 342 986 1 248 1 256 - 0,7 %
           
Oktober 39 311 38 835 1 268 1 253   1,2 %
November 32 523 30 543 1 084 1 018   6,5 %
Desember 30 073 29 957 970 966   0,4 %
4. kvartal 101 907 99 335 1 108 1 080   2,6 %
           
Sum året 442 501 442 321 1 212 1 212   0,0 %

Trafikkstatistikk 2014

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Fv34 Oppland AS.

Innkrevingen startet 8. juli 2013.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2014

2013

2014

2013

Endring i %

Januar 29 057 - 937 - - %
Februar 32 527 - 1 162 - - %
Mars 33 712 - 1 087 - - %
1. kvartal 95 296 - 1 059 - - %
           
April 40 116 - 1 337 - - %
Mai 33 696 - 1 087 - - %
Juni 41 761 - 1 392 - - %
2. kvartal 115 573 - 1 270 - - %
1. halvår 210 869 - 1 165 - - %
           
Juli 45 953 37 631 1 482 1 568 - %
August 43 941 47 683 1 417 1 538 - 7,8 %
September 42 223 43 690 1 407 1 456 - 3,4 %
3. kvartal 132 117 129 004 1 436 1 518 - %
Sum akk. 342 986 129 004 1 256 1 518 - %
           
Oktober 38 835 39 668 1 253 1 280 - 2,1 %
November 30 543 32 251 1 018 1 075 - 5,3 %
Desember 29 957 29 169 966 941   2,7 %
4. kvartal 99 335 101 088 1 080 1 099 - 1,7 %
           
Sum året 442 321 230 092 1 212 - - %

Merk: Som en følge av at innkrevingen startet en uke inn i juli 2013 er trafikkstatistikken for juli 2014 målt mot 2013 ikke direkte sammenlignbar.


Trafikkstatistikk 2013

Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonen tilknyttet Fv34 Oppland AS.

Innkrevingen startet 8. juli 2013.

 

Passeringer i alt

GDT

 

Måned

2013

2012

2013

2012

Endring i %

Januar - - - - - %
Februar - - - - - %
Mars - - - - - %
1. kvartal - - - - - %
           
April - - - - - %
Mai - - - - - %
Juni - - - - - %
2. kvartal - - - - - %
           
Juli 37 631 - 1 568 - - %
August 47 683 - 1 538 - - %
September 43 690 - 1 456 - - %
3. kvartal 129 004 - 1 518 - - %
           
Oktober 39 668 - 1 280 - - %
November 32 251 - 1 075 - - %
Desember 29 169 - 941 - - %
4. kvartal 101 088 - 1 099  - - %
           
Sum året 230 092 - 1 300  - - %
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans Fv34 Oppland AS står for delfinansieringen av utbyggingen av fv. 34 mellom Grime og Vesleelva. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert